Disclaimer

Disclaimer

5% rendement garantie*

Indicatief gemiddeld rendement berekend op het totaal van de aankoopsom van de grond, de bouwkost van de villa, en de kost van de inventaris, BTW en registratierechten inbegrepen, met eigen gebruik van de villa van november tot en met april. Het precieze garantiebedrag wordt per villa vastgelegd in de verhuurovereenkomst tussen de investeerder en Architect Villas.

Algemeen

Deze projectdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld. In het gezamenlijk streven naar een optimale kwaliteit van deze villa’s wordt de mogelijkheid niet uitgesloten dat er kleine wijzigingen kunnen plaatsvinden, alsmede eventuele afwijkingen die kunnen voortkomen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Tevens behouden wij ons het recht om wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerking, zonder dat een en ander afbreuk doet aan kwaliteit en comfort.

Impressies

Het beeldmateriaal, waaronder de perspectieftekeningen, in deze projectdocumentatie is slechts bedoeld u een indruk te geven van de villa’s. Het zijn geen bindende tekeningen en foto’s. Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Tekeningen

Het ontwikkelen van een project is een voortdurend proces, waarbij naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekeningen en overige illustraties die in deze projectdocumentatie zijn opgenomen betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot peilhoogten, maatvoering, juiste ligging, terreinafwerking, hoogteverschillen c.q. taluds, groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen; aan de plattegronden en situaties kunnen geen rechten worden ontleend.

Maten

De maten op de tekeningen zijn “circa” maten, uitgedrukt in meters. Indien deze maatvoering tussen de wanden is aangegeven, is daarbij nog geen 27 rekening gehouden met enige wandafwerking.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Januari 2019

 


* Indicatief gemiddeld rendement berekend op het totaal van de aankoopsom van de grond, de bouwkost van de villa, en de kost van de inventaris, BTW en registratierechten inbegrepen, met eigen gebruik van de villa van november tot en met april. Het precieze garantiebedrag wordt per villa vastgelegd in de verhuurovereenkomst tussen de investeerder en Architect Villas.